سفرما

سفر ما
در مهریار کلاب


مهریار کلاب به منظور ارتقاء سلامت روان خانمها ایجاد شده است

چشم انداز ما در مهریار کلاب، کشور و شهروندانی برخوردار از سلامت روان و آگاه نسبت به مشکلات روحی روانی و نحوۀ پیشگیری و مقابله با آنهاست. هدف ما کمک به افراد جامعه، مخصوصاً خانمها به منظور درک بهتر، حمایت و افزایش تاب آوری نسبت به مشکلات روحی و روانیست. پیشگیری قسمت عمدۀ فعالیت ماست، چراکه بهترین شیوۀ رویارویی با بحران جلوگیری از رخداد آن در مراحل اولیه است.هدف ما در دسترس کردن خدمات سلامت روان است


دسترسی به خدمات سلامت روان به منظور حمایت و افزایش تاب آوری افراد نسبت به مسائل روحی و روانی

پیشگیری قسمت عمدۀ فعالیت ماست، چراکه بهترین شیوۀ رویارویی با بحران، جلوگیری از رخداد آن در مراحل اولیه است.

آیا سوالی دارید؟


home_lawyer4_pic8

فیلم


آیا به کمک فوری نیاز دارید؟


بیشتر بخوانید